Офіційна інформація

  1. Статут Луганського національного аграрного університету
  2. Положення про організацію навчального процесу в луганському національному аграрному університеті
  3. Положення про Вчену раду Луганського національного аграрного університету
  4. Положення про науково-методичну комісію Луганського національного аграрного університету
  5. Ліцензія надання вищої освіти
  6. Сертифікати про акредитацію
  7. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України (Акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів, спеціалістів з напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», спеціальності 7.08010103 «Землеустрій та кадастр»)
  8. Наказ Мінагрополітики №408 від 20.10.14 р. “Щодо організації освітнього процесу Луганського НАУ”
ПОЛОЖЕННЯ
Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників Луганського НАУ, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Звіт ректора за 2017 рік