Конкурсний прийом до аспірантури та докторантури

Луганський національний аграрний університет оголошує конкурсний прийом до аспірантури та докторантури на 2015 рік за науковими спеціальностями:

ДОКТОРАНТУРА

 • 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

АСПІРАНТУРА

 • 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
 • 05.13.07 Автоматизація процесів керування
 • 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
 • 06.01.04 Агрохімія
 • 06.01.05 Селекція рослин
 • 06.01.09 Рослинництво
 • 06.02.01 Розведення та селекція тварин
 • 06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів
 • 06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва
 • 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
 • 16.00.03 Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія
 • 16.00.05 Ветеринарна хірургія
 • 16.00.07 Ветеринарне акушерство

Підготовка в аспірантурі (докторантурі) університету здійснюється за рахунок:

1) коштів:

 • державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищим навчальним закладом з юридичними та фізичними особами.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва – чотирьох років.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури за державним замовленням.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 1. заява встановленої форми на ім'я ректора;
 2. особовий листок з обліку кадрів, автобіографія;
 3. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);
 4. медичну довідку про стан здоров'я за встановленою формою;
 5. список опублікованих наукових праць і винаходів (не менше 2 публікацій та їх ксерокопії). Особи, що не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 6. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 7. копію паспорта та ідентифікаційного коду;
 8. копія трудової книжки (в разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 9. 2 фотокартки розміром 3 х 4 см., швидкозшивач пластиковий.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Для вступу в аспірантуру необхідно скласти конкурсні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької). Особи, які склали кандидатські іспити, при представленні оригіналу посвідчення, звільняються від відповідних вступних іспитів.

Допуск до вступних випробувань до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається додаткова відпустка на 30 календарних днів (приблизно 10 днів на кожний іспит) зі збереженням заробітної плати за місцем роботи на період підготовки і складання іспитів.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років.

Вступники до докторантури подають такі документи:

 1. заява встановленої форми на ім'я ректора;
 2. особовий листок з обліку кадрів, автобіографія;
 3. список опублікованих після захисту кандидатської дисертації наукових праць і винаходів за темою наукового дослідження (не менше 5 статей у фахових виданнях та не менше трьох тез доповідей);
 4. медичну довідку про стан здоров'я за встановленою формою;
 5. копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома);
 6. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі – докторська дисертація);
 7. копію паспорта та ідентифікаційного коду;
 8. письмовий висновок наукового консультанта з оцінкою здатності вступника проводити на високому рівні наукові дослідження;
 9. 2 фотокартки розміром 3 х 4 см., швидкозшивач пластиковий.

Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) подаються вступником особисто.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.

Термін подання документів – з 01 вересня по 30 вересня кожного року.

Документи приймаються за адресою: м. Харків, вул. Артема, 44, Луганський національний аграрний університет, відділ аспірантури (кімн. № 101), тел. 38(095) 22-99-695.

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори