КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія за освітніми рівнями:

 • бакалавр, вступ за атестатом про повну загальну середню освіту з терміном підготовки 3 роки 10 місяців
 • бакалавр, вступ за дипломом молодшого спеціаліста з терміном підготовки 1 рік десять місяців;
 • магістр, вступ за дипломом «бакалавра», «спеціаліста», «магістра» з терміном підготовки 1 рік чотири місяці.

Разом зі зростанням уваги до стану навколишнього середовища, у суспільстві збільшується потреба й у фахівцях-екологах. Це обіцяє майбутнім випускникам цієї спеціальності широкі перспективи у працевлаштуванні.

Зараз практично жодне підприємство не може проводити свою діяльність без допомоги фахівців з екології. Будь-яке починання у сфері виробництва, будівництва, транспорту повинно попередньо пройти незалежну екологічну експертизу.

Професію Еколога обирає амбітна, активна, творча, небайдужа до стану свого довкілля та свого життя Особистість, яка вміє мріяти і втілювати свої мрії у реальність.

Підготовку майбутніх фахівців – екологів було розпочато в університеті з 2004 року.

Викладачі кафедри також входять до груп забезпечення майже усіх освітніх програм, які викладаються в університеті.


КОРОБКОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА 

кандидат географічних наук,

в. о. завідувачки кафедри

викладає дисципліни:

 • Екологічний менеджмент і аудит
 • Екологічне законодавство
 • Екологічне інспектування
 • Моніторинг довкілля
 • Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

Наукові здобутки:

 1. Гриценко А.В., Зінченко І.В., Бабіч О.В., Коробкова Г.В., Гончаренко Я.М. Аналіз ступеня виконання природоохоронних заходів у сфері охорони вод від антропогенного забруднення за стратегією державної екологічної політики України на період до 2020 року. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 2020, № 34, С. 90-99. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-34-09
 2. Уніфікована оцінка впливу об’єктів господарської діяльності на довкілля / О.Г. Васенко, Д.Ю. Верниченко-Цветков, Г. В. Коробкова, О.В. Поддашкін // ГП «УХИН», «Углехимический журнал», 2019. № 1. – С. 25 – 32. ISSN 1681-309X (print)
 3. Коробкова Г. В. Використання макрофітних індексів для оцінки екологічного стану поверхневих вод України. / Г.В. Коробкова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, – 2017. – Вип. 1-2 (27). – С. 62 – 70. ISSN: 2415-7678
 4. Васенко О.Г., Коробкова Г.В., Рибалова О.В. Визначення екологічних нормативів якості поверхневих вод з урахуванням прогнозних моделей та регіональних особливостей // East Europian Scientific Journal. – 2016. – № 8 (12). Volume 3. – C. 5-13. ICI Journal Master List 2018 ICV 2018: 70.88
 5. Коробкова Г.В. Сучасний екологічний стан басейну річки Сіверський Донець в межах Харківської області / Коробкова Г.В. // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Екологія» – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, – 2016. – Вип. №14 – С. 66 – 70. ISSN 2415-7651 (Online), ISSN 1992-4259 (Print)
 6. Коробкова Г. В. Гідробіологічна оцінка як складова екологічної оцінки якості поверхневих вод / Коробкова Г.В. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, – 2016. – Вип. 1-2(25). –  С. 31 – 36. ISSN: 2415-7678
 7. Васенко О.Г. Інтегральні та комплексні оцінки стану навколишнього природного середовища / О.Г. Васенко, О.В. Рибалова, С.Р. Артєм’єв, Г.В. Коробкова –– К. : СТИЛЬ-ИЗДАТ, 2015. – 420 с.

Участь у спеціалізованих вчених радах:

 1. Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.
 2. Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

ЧЕЧЕНЄВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

доктор біологічних наук, професор

викладає дисципліни:

 • Стратегія сталого розвитку
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Екологічна безпека

Наукові здобутки:

 1. Соколов И.Д., Чеченева Т.Н., Соколова Т.Н., Кирпичева И.В. Синтетическая теория эволюции: вчера, сегодня, завтра // Науковий вісник ЛНАУ. – Луганськ: “Елтон-2”. – 2009. – № 1. – С. 5-43.
 2. Чеченева Т.Н., Кирпичева И.В. Наследование различий по опушению органов растений Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. // Цитология и генетика. – 2011. – №1. – С. 18–23.
 3. Кирпичова І.В. Мінливість кількісних ознак листка трансформованих рослин A. thaliana (L.) Heynh. / І.В. Кирпичова, М.Ю. Василенко, Т.М. Чеченева, М.В. Кучук // Біоресурси і природокористування. – 2011. – Т.3, № 1–2. – С. 22–31.
 4. Кисельов Д. О., Чеченєва Т. М. Вплив позакореневого внеску антистресанту Валорган на вміст сухих речовин і пектинів у плодах яблуні літніх строків достигання // Вісник Одеського державного аграрного університет, 2017 р.
 5. Огороднійчук Ю.О. Динаміка стану насаджень гіркокаштана звичайного у Києві / Ю.О. Огороднійчук, К.Є. Шаванова, Т.М. Чеченєва // Науковий вісник НУБІП України. – вип. 134, ч.3. – 2009. – С.68-72.
 6. Практикум з фізіології та основ біотехнології рослин / Кірпічєв І. В., Чеченєва Т. М., Сігідіненко Л. І., Кирпичова І. В. – Луганськ : Елтон-2, 2012. – 161 с.
 7. Під керівництвом професора Чеченєвой Т. М. захищено 6 кандидатських дисертацій : Л. І. Сігідіненко (2008 р., спеціальність 03.00.15 «Генетика»),  С. Г. Хаблак (2009 р., спеціальність 03.00.15 «Генетика»), О. М.  Медвідь  (2010 р., спеціальність 03.00.15 «Генетика»),  І. В. Кирпичова (2012 р., спеціальність 03.00.15 «Генетика»),  К. Є. Шаванова (2012 р., спеціальність 03.00.15 «Генетика»),  Д. О. Кисельов (2013 р., спеціальність 06.01.05 «Генетика та селекція сільськогосподарських культур») 

ЛЯШЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА

доктор біологічних наук, професор

викладає дисципліни:

 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Науково-дослідна робота студента
 • Екологія людини
 • Морфологія і фізіологія сільськогосподарських тварин
 • Біологія

Методичні видання

 1. Ляшенко, В. П., Дрегваль, І. В. & Кофан, І. М., (2018). Практикум з курсу «Фізіологія вегетативної нервової системи». Репозиторій ДНУ,36 с.
 2. Ляшенко, В. П. (2018). Посібник до вивчення курсу «Інтегративна регуляція фізіологічних функцій». Репозиторій ДНУ, 33 с
 3. Турицька, Т.Г. & Ляшенко, В.П. (2017, 2015). Фізіологія людини і тварин. Робочий зошит для виконання лабораторних та практичних робіт з курсу «Фізіологія людини і тварин», 54 c.
 4. Задорожна, Г. О., Ляшенко, В. П. & Турицька, Т. Г (2016). Посібник до вивчення курсу «Екотрофологія»., Дніпропетровськ,28 с
 5. Дрегваль, І.В. & Ляшенко, В.П. (2015). Посібник із курсу «Методологія та організація наукових досліджень» Дніпрропетровськ, РВВ ДНУ, 20 с.

 

Періодичні видання, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

 1. Мурзін, О. Б., Ляшенко, В. П., & Задорожна, Г. О (2015). Зміни біоелектричної активності кори головного мозку щурів під впливом вихрового імпульсного магнітного поля. Вісник проблем біології і медицини, 1 (118), 377-380.
 2. Бурцева, Д. О., Ляшенко, В. П., Заєць, Н. С., & Лукашов, С. М (2015). Вплив лужних компонентів раціону на функціональний стан гіпокампу щурів. Вісник проблем біології і медицини, 4 (121), 85-89.
 3. V.V. Mukvych, V. P. Lyashenko, S. M. Lukashov Age-related characteristics of spectral bioelectric activity of the trophotropic zone of the hypothalamus in female rats. Regul. Mech. Biosyst., Vol 9, No 4 (2018). – P. 598-603. DOI: https://doi.org/10.15421/021889.
 4. T. G. Turitskaya, S. N. Lukashev, V. P. Lyashenko, G. G. Sidorenko The features of summary background electric activity of the hypothalamus of rats under conditions of chronic caffeine alimentation. Regul. Mech. Biosyst., Vol 9, No 3 (2018). – P. 417-425. DOI: https://doi.org/10.15421/021862.
 5. V. V. Mizin, V. P. Lyashenko, S. M. Lukashov The bioelectric type of the visual area of the cerebral cortex of rats of all ages and sexes. Regul. Mech. Biosyst., Vol 9, No 4 (2018). – P. 514-521. DOI: https://doi.org/10.15421/021877

 

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

 1. Мізін, В.В., Ляшенко, В.П., & Лукашов, С.М. (2017). Онтогенетичні зміни показників осмотичної резистентності еритроцитів та рівня дегідроепіандростерон-сульфату у сироватці крові щурів. Український журнал медицини, біології та спорту, 3(5), 194-200.
 2. Муквич, В.В., Ляшенко, В.П., & Лукашов, С.М. (2017). Вплив кофеїну на вегетативне забезпечення функціонування організму самок та самців щурів молодого віку за показниками варіабельності серцевого ритму. Український журнал медицини, біології та спорту, 3(5), 209-215.
 3. Мізін, В. В., Ляшенко, В. П., & Лукашов, С. М. (2017). Взаємозвязок між рівнем кортикостерону та дегідроепіандростерон-сульфатом у сироватці крові щурів різного віку та статі. Вісник Запорізького нац. університету: збірник наук.праць. Біологічні науки, 2, 67-74.
 4. Муквич, В. В., Ляшенко, В. П., & Лукашов, С. М. (2017). Вікові зміни поведінкових реакцій самців та самок щурів у тесті «Відкрите поле». Вісник Запорізького нац. університету: збірник наук.праць. Біологічні науки, 2, 75-84.
 5. Турицька, Т. Г., Лукашов, С. М., & Ляшенко, В. П. (2016). Ефекти впливу хронічної кофеїнової аліментації на характеристики показників фонової електричної активності неокортексу щурів. Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія, 3, 11-16.
 6. Бурцева, Д. О., Лукашов, С. М., Заєць, Н. С., Ляшенко, В. П., & Крупка, А. В. (2015). Аналіз фонової електрокортикограми щурів в умовах довготривалої дії гідро карбонатного навантаження. Вісник Харьківського нац. Університету ім.. В. Н. Каразіна, серія «Біологія», 25, 300-307.
 7. Муквич В.В., Ляшенко В.П., Лукашов С.М. Вікові зміни показників біоелектричної активності ерготропної зони гіпоталамусу самок щурів. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. Budapesht, VI (21), Issue: 179, 2018 Sept. P. 50-54. https://doi.org/10.31174/SEND-NT2018-179V121-12.
 8. Муквич В.В., Ляшенко В.П., Лукашов С.М. Модуляція біоелектричної активності ерготропної зони гіпоталамусу самців щурів з віком. Вісник проблем біології і медицини. Полтава, 2018. №2. (144). С. 201-206.
  DOI: 10.29254/2077-4214-2018-2-144-201-206.
 1. Ляшенко В.П., Лукашов С.М., Мізін В. В. Вікові зміни біоелектричної активності моторної та зорової зони кори головного мозку щурів. Вісник проблем біології і медицини. –Полтава, 2018. – Вип. 2(144) – С. 197–201. DOI:10/29254/2077-4214-2018-2-144-197-201.
 2. Ляшенко В.П., Лукашов С.М., Мізін В. В. Зміни потужностей електричної активності моторної зони кори головного мозку самок щурів різного віку. Вісник Черкаського унівеситету. Серія біологічних наук. – 2018. – №1 – С. 105–113. DOI: 10.31651/2076-5835-2018-1-1-105-113.
 3. Ляшенко В.П., Лукашов С.М., Мізін В. В. Вплив кофеїнового аліментарного навантаження на вміст дегідроепіандростерон-сульфату у сироватці крові щурів різного віку та статі. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, – Budapest, 2018. – VI(21), Issue: 179 – Р. 26–28. https://doi.org/10.31174/SEN–D-NT2018-179VI21-06.
 4. Муквич В.В., Ляшенко В.П., Лукашов С.М. Зміни біоелектричної активності трофотропної зони гіпоталамусу щурів з віком. Вісник Черкаського унівеситету. Серія біологічних наук. – 2018. – №2 – С. 80-88. DOI: 10.31651/2076-5835-2018-1-2-80-88,

Scolar Google, реферативна база даних «Україніка наукова», Index Copernicus, International Journals Master list (icv 2016: 61,43).

 

Монографії:

Ляшенко, В. П., Петров, Г. С., Кофан, І. М., & Мізін, В. В. (2018). Монографія. Особливості адаптаційних реакцій студентів з різним напрямом навчання та рівнем фізичної активності. Дніпро: Ліра, 212 с.

 

Патенти

 1. Шугуров, О. О. & Ляшенко, В. П. (2011). Патент на винахід. Пристрій для підтримки фізіологічного стану космонавта. Бюл. № 21.
 2. Маркіна, М. В., Качанов, С. О., Вяткін, О. К., Ляшенко, В. П., Руденко, А. І. & Челкан, В. В. (2009). Патент на корисну модель. Спосіб оцінки кислотності шлункового соку. Бюлетень №10 від 25.05.
 3. Ляшенко, В. П., Лукашов, С. М., Зорова, Ж. В. & Політаєва, В. І. (2002). Патент на винахід. Спосіб моделювання атеросклерозу. Бюлетень №1.

 

Під керівництвом проф. Ляшенко В. П. захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13. – Фізіологія людини та тварин:

 

 1. Мельникова Оксана Зенонівна, 2002, Запорізький державний медичний університет, доцент, Запоріжжя.
 2. Кофан Ірина Миколаївна, 2003, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, доцент, Дніпро.
 3. Ковтун (Мірошніченко) Алла Олександрівна, 2004, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, доцент, завідувач навчально-наукової лабораторії, Дніпро. 
 4. Турицька (Чаус) Тетяна Григорівна, 2007, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, доцент, Дніпро.
 5. Никифорова Олена Анатоліївна, 2008, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, доцент, Дніпро.
 6. Задорожна Галина Олександрівна, 2009, Природний заповідник «Дніпровсько-Орільський, с.н.с., Дніпро.

Сидоренко Ганна Григорівна, 2009, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР, доцент.


КИРПИЧОВА ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

кандидат біологічних наук, доцент

викладає дисципліни:

 • Утилізація та рекуперація відходів
 • Біобезпека та біозахист
 • Управління проектами
 • Основи сільськогосподарської екології
 • Урбоекологія

Наукові здобутки:

 1. Кирпичова І. В., Сиромолотова Г. О. Екологічний стан басейну р. Сіверський Донець та суббасейну р. Лугань за вмістом важких металів //Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Біологічні науки. – Луганськ: «Елтон-2», 2014. – № 52. – С. 91-97.
 2. Oleg Proskurnin, Irina Kirpicheva, Svetlana Smirnova A method of establishing regional standards of surface water quality under anthropogenic loads // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies № 4/10 ( 82 ). – 2016. – Р. 24-30.
 3. Кирпичова І.В., Демянова О.О., Фурманець О.А. Використання методу Монте-Карло для аналізу багаторічних досліджень стану поверхневих вод // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – №2 (74), серія Сільськогосподарські науки . – 2016. – С. 100-106.
 4. Проскурнин О.А., Кирпичева И.В, Кононенко А.В., Третьякова Н.В. Расчет концентрации вещества в контрольной точке водного объекта в зоне действия сбросов сточных вод // Науковий вісник будівництва. – Харків: ПФ „Михайлов”, 2017. – № 1. – С. 165-169.
 5. Oleg Proskurnin, Kateryna Berezenko, Iryna Kyrpychova, Yana Honcharenko, Anatoly Jurchenko Improvement of the model of transformation of nitrogen-containing substances in a water body for the solution of nature management problem // EUREKA: Life Sciences, 2017, №3. – Р. 50-56.
 6. Проскурнин О.А. Нормирование фармацевтических веществ в коммунальных сточных водах, поступающих в водные объекты / О.А. Проскурнин, И.А. Ермакович, Е.С. Березенко, И.В. Кирпичова // Науковий вісник будівництва. – Харків: ПФ „Михайлов”, 2018. – № 2 – С.269-274.
 7. O. Rybalova, S. Artemiev , I. Yermakovych, H. Korobkova, I. Kyrpychova Determination of the Ecological Risk of Deterioration in the Water Flow of the Udy River Basin of Kharkiv Region, Ukraine // 11 th Eastern European Young Water Professionals Conference IWA YWP, 1-5 October 2019, Prague, Czech Republ.

 

Участь у міжнародних проектах:

 1. «Відродження вищої аграрної освіти на сході України» за підтримки USAID в рамках проекту «Економічна підтримка східної України» (2019-2020 рр.)
 2. «Підтримка ЄС переміщених учбових закладів на сході України», за підтримки Представництва ЄС в Україні, у консорціумі з головним аплікантом Інститутом вищої освіти НАПН України, ще двома переміщеними університетами та Британською радою в Україні (2020-2023 рр.)

ГОРБАЧУК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

магістр екології, старший викладач

викладає дисципліни:

 • Вступ до спеціальності
 • Екологія
 • Організація управління в природоохоронній діяльності
 • Безпека життєдіяльності
 • Зелений бізнес

Наукові здобутки:

Має близько 60 публікацій, серед яких навчальні посібники, наукові та науково-популярні статті, тези доповідей на конференціях.

 


БЕРЕЗЕНКО КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА

магістр біології, старший викладач

викладає дисципліни:

 • Неорганічна хімія та органічна хімія
 • Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії
 • Загальна екологія та неоекологія
 • Аналітична хімія
 • Хімія

Наукові здобутки

Статті

 1. The influence of environmental factors on the structure and formation of inflorescences of the representatives of the genera Matthiola W.T. Aiton, Hesperis L., Lunaria L. and Lobularia Desv. of the Brassicaceae Burnett family under conditions of natural and artificial biocenoses / K.S. Berezenko, A.P. Palii, S.V. Chuhaiev, O.I. Shkromada, I.V. Yatsenko/ Ukrainian journal of ecology. – № 9 (1) – 2019. – С. 144-152. (Web of Science Core Collection) https://www.ujecology.com/articles/the-influence-of-environmental-factors-on-the-structure-and-formation-of-inflorescences-of-the-representatives-of-the-ge.pdf
 2. Проскурнин О.А. Нормирование фармацевтических веществ в коммунальных сточных водах, поступающих в водные объекты / О.А. Проскурнин, И.А. Ермакович, Е.С. Березенко, И.В. Кирпичова // Наук. вісн. будівництва. – Харків: ПФ „Михайлов”, 2018. – № 2 – С.269-274.

http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10836

 1. Oleg Proskurnin, Kateryna Berezenko, Iryna Kyrpychova, Yana Honcharenko, Anatoly Jurchenko Improvement of the model of transformation of nitrogen-containing substances in a water body for the solution of nature management problem/ EUREKA: Life Sciences, 2017, №3. – С. 50-56
 2. О.А. Проскурнина, А.И. Юрченко, Е.С. Березенко. Расчет допустимых сбросов возвратных вод в водные объекты с использованием бальной системы нормирования качества поверхностных вод / Экология и промышленность – № 1 – 2017 – С.21-28.
 3. Березенко К. С. Формування та розиток суцвіть у рослин родини brassicaceae на прикладі Matthiola longipetala (Vent.) DC // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – № 6 (2) – 2016. – https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/2017/01/EESA_p2.pdf

Патенти на корисні моделі

 1. Пат. 131401 UA, МПК 2006, A01G 7/00 Спосіб фіксації та підготовка до виготовлення постійних мікропрепаратів молодих органів рослин [Текст] / Березенко К. С, Палій А. А. – № u201808234; заявл. 25.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р.
 2. Харченко В.Є., Березенко К.С. Спосіб вирощування Matthiola longipetala (Vent.) DC у лабораторних умовах. – Патент на корисну модель № 54338. – МОН, 2010.

Тези доповідей

 1. Афукова Н., Могутова В., Березенко К., Сільченко К. Дуальна освіта – запорука стабільності в підготовці сучасних кадрів // ЗБІРНИК ТЕЗ ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання» (Глухів, 28–29 жовтня 2020 року) – C. 48 – 49.
  http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/10820/1/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1%D0%92.pdf
 2. Кирпичова І.В., Березенко К.С., Могутова В.Ф., Афукова Н.О. Основні підходи до впровадження дуальної форми навчання // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 15 квітня 2020 р.). Київ, 2020. С. 47 – 53.
   https://openscilab.org/?p=470
 3. Кирпичова І.В., Березенко К.С., Проскурнін О.А., Фоміна І.Г. Вибір об’єктів для проведення дослідження щодо знезараження осаду стічних вод з використанням рослинності з високим вмістом азоту // Формування програм щодо поводження з відходами для об’єднаних територіальних громад: проблемні питання та кращі практики: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ, 22-23 листопада 2018 р). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2018. – С. 106-108.
 4. Проскурнин О.А., Кирпичева И.В., Березенко К.С., Гончаренко Я.М. Особенности использования термина «Экологическое состояние» // Тези доповідей у збірнику наукових праць VI-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, м. Вінниця, 20-22 вересня 2017 р. / Вінниця.: ВНТУ, 2017. – С. 239.
 5. Кирпичева И. В., Проскурнин О. А., Онипко Т. В., Гончаренко Я. Н., Березенко Е. С. Оценка экономического ущерба от загрязнения реки Северский Донец в границах Харьковской области // Тези доповідей звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету – м. Харків, 21-23 лютого 2017 р. / Орг. комітет М.В. Брагінець та ін. – Х.: Міськдрук, ЛНАУ, 2017. – С. 211-213
 6. Проскурнин О. А., Кирпичева И.В., Березенко Е.С. Анализ избыточности контрольных участков мониторинга поверхностных вод // Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем: матеріали ІІІ Міжнародної конференції (11 жовтня 2018 р., м. Дніпро) / за ред. Чорної В.І. – Дніпро: видавництво «Роял Принт», 2018 – С. 83-85.

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 ЕКОЛОГІЯ

СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТР

№ з/п Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
ОК1 Ділова іноземна мова 3 залік
ОК2 Методологія та організація наукових досліджень 3 залік
ОК3 Екологічне інспектування 6 залік, екзамен
ОК4 Методики визначення екологічного ризику 6 екзамен
ОК5 Системний аналіз якості навколишнього середовища 6 залік, екзамен
ОК6 Екологічний менеджмент і аудит 6 екзамен
ОК7 Геоінформаційні системи 3 залік
ОК8 Стратегія сталого розвитку 3 екзамен
ОК9 Педагогіка та методика викладання у вищій школі 6 залік, екзамен
ОК10 Екологічне законодавство 6 екзамен
ОК11 Управління проектами 3 екзамен
ОК12 Виробнича практика 6 диф. залік
ОК13 Педагогічна практика 3 диф. залік
ОК14 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи 6 атестація
  Загальний обсяг обов’язкових компонент 66  
  Загальний обсяг вибіркових компонент 24  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  
Код н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1 Українська мова 3 екзамен
ОК2 Вища математика 4 екзамен
ОК3 Історія України та української культури 5 екзамен
ОК4 Фізика 4 екзамен
ОК5 Неорганічна хімія 4 екзамен
ОК6 Вступ до спеціальності 3 залік
ОК7 Біологія 6 екзамен
ОК8 Іноземна мова 9 екзамен, залік
ОК9 Органічна хімія 4 екзамен
ОК10 Топографія 3 залік
ОК11 Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії 4 екзамен
ОК12 Аналітична хімія 4 залік
ОК13 Загальна екологія та неоекологія 6 залік, екзамен
ОК14 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища 6 екзамен
ОК15 Правознавство 3 залік
ОК16 Філософія 3 екзамен
ОК17 Основи сільськогосподарської екології 6 екзамен, залік
ОК18 Охорона і раціональне використання природних ресурсів 3 залік
ОК19 Ландшафтна екологія 3 екзамен
ОК20 Екологія людини 4 екзамен
ОК21 Геоінформаційні системи і бази даних 6 екзамен
ОК22 Економіка природокористування 3 екзамен
ОК23 Науково-дослідна робота студента 3 залік
ОК24 Техноекологія 6 екзамен залік
ОК25 Урбоекологія 6 екзамен залік
ОК26 Природоохоронне законодавство та екологічне право 3 екзамен
ОК27 Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище 3 залік
ОК28 Заповідна справа 3 екзамен
ОК29 Утилізація та рекуперація відходів 3 екзамен
ОК30 Моделювання і прогнозування стану довкілля 6 екзамен, залік
ОК31 Оцінка впливу на навколишнє середовище та паспортизація підприємств 6 екзамен, залік
ОК32 Організація управління в природоохоронній діяльності 6 екзамен, залік
ОК33 Екологічна безпека 3 залік
ОК34 Моніторинг довкілля 6 екзамен, залік
ОК35 Навчальна практика 12 залік
ОК36 Виробнича практика 12 диф. залік
ОК37 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи 6 атестація
Вибіркові компоненти ОП
ВК Дисципліни вільного вибору здобувачів освіти 60 залік
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

– Когнітологія – Ляшенко В. П., професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності, доктор біологічних наук;

– Біологічна і соціальна адаптивність людини – Ляшенко В. П., професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності, доктор біологічних наук;

– Екобіобезпека – Березенко К. С. – старший викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

– Екотрофологія – Березенко К. С. – старший викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

– Основи екології – Горбачук Д. В.– старший викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

– Зелений бізнес – Горбачук Д. В.– старший викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

– Інженерна екологія – Коробкова Г. В. – в. о. завідувачки кафедри екології та безпеки життєдіяльності

 

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ

Основними базами виробничих практик для здобувачів є:

 1. Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (м. Харків).
 2. Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського» (м. Харків).
 3. Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (м. Краматорськ).
 4. Регіональний ландшафтний парк «Краматорський» (м. Краматорськ);
 5. Сіверсько-донецьке басейнове управління водних ресурсів (м. Слов’янськ).
 6. Управління екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації
 7. Департамент комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації

Під час практики здобувачі виконують забір проб води з місцевих річок

 

Роблять аналізи відібраних проб у лабораторіях за допомогою сучасного обладнання

Навчальні практики для здобувачів – бакалаврів мають пізнавально-навчальний характер

 

 

А ще студенти – екологи та викладачі – це велика дружня родина, яка має спільні інтереси, нам цікаво грати, брати участь у наукових і спортивних змаганнях, конференціях та тренінгах, ми святкуємо разом та трохи сумуємо, коли Ви залишаєте нашу родину, одержуючи диплом магістра!!!

 

        

ІНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ 

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю

101 Екологія ведеться за освітніми рівнями:

 

 • бакалавр, вступ за атестатом про повну загальну середню освіту з терміном підготовки 3 роки 10 місяців:

приймаються сертифікати ЗНО 2018 – 2021 р.р.

   1. українська мова
   2. біологія
   3. історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія
 • бакалавр, вступ за дипломом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) з терміном підготовки 1 рік 10 місяців:

приймаються сертифікати ЗНО 2018 – 2021 р.р.

   1. українська мова
   2. математика (або історія України тільки для контрактної форми навчання)
   3. внутрішній фаховий іспит
 • магістр, вступ за дипломом «бакалавра», «спеціаліста», «магістра» з терміном підготовки 1 рік 4 місяці.

 

ОБОВЯЗКОВО ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА ДИПЛОМОМ БАКАЛАВРА НАЯВНІСТЬ ЄВІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 2020 -2021 р. р.!!!

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори