Економічний факультет

Прискорення економічної реформи, вдосконалення законодавчої бази та податкової політики посилюють роль економічної освіти громадян.

Економічна освіта покликана послідовно формувати у студентів економічне мислення і свідомість, розвивати здібності у певному виді діяльності; виховувати дбайливе ставлення до природи, озброювати фахівців теоретичними знаннями і практичними навичками культури праці, формувати потреби економічного аналізу, бачення перспективи; вчити оволодівати основами наукової організації праці умовах ринкових відносин; формувати у студентів бажання і потреба повсякденно покращувати результати своєї праці в навчальної та суспільно корисної діяльності.

Економічний факультет у нашому університеті був створений у 1959 році. Кафедри факультету забезпечені навчально-методичними посібниками, які дозволяють здійснювати підготовку фахівців відповідних спеціальностей відповідно до вимог стандартів вищої школи України. Випускники економічного факультету працюють економістами, фінансистами, державними службовцями, бухгалтерами, програмістами, аналітиками, аудиторами в установах Міністерства економіки, фінансів, статистики, у банках, планових, фінансових і бухгалтерських відділах підприємств, у податкових інспекціях, а також викладачами економічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

З метою наближення системи вищої економічної освіти до світових стандартів на факультеті запроваджено:

 • європейську систему кредитів ECTS, збільшено кількість предметів вільного вибору студента;
 • вдосконалено зміст навчального процесу та введено нові навчальні дисципліни;
 • змінено співвідношення між аудиторними заняттями;
 • запроваджено новітні форми викладання навчальних дисциплін;
 • розширено сфери застосування іноземної мови професійного спрямування у навчальному процесі;
 • запроваджену нову систему оцінювання знань студентів;
 • вдосконалено систему методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін.

До складу факультету входять 3 кафедри:

 • кафедра економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії;
 • кафедра менеджменту, права, статистики та економічного аналізу;
 • кафедра обліку, фінансів та інформаційних технологій.

Сьогодні факультет готує фахівців з 6 спеціальностей:

 • 051 «Економіка»;
 • 071 «Облік і оподаткування»;
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • 073 «Менеджмент»;
 • 075 «Маркетинг»;
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Економічний факультет проводить навчання за такими формами: денна, заочна та друга вища освіта. Для студентів інших факультетів університету та вищих навчальних закладів існує паралельне навчання з метою здобуття вищої економічної та менеджерської освіти.

На кожній кафедрі факультету функціонують наукові студентські гуртки, основним призначенням яких є розвиток у студентів наукових здібностей та залучення їх до наукової роботи. Студенти факультету беруть активну участь і здобувають призові місця на  міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах наукових і дипломних робіт, олімпіадах, у стипендіальних програмах.

Випускники економічного факультету працюють економістами, фінансистами, державними службовцями, бухгалтерами, програмістами, аналітиками, аудиторами в установах Міністерства економіки, фінансів, статистики, у банках, планових, фінансових і бухгалтерських відділах підприємств, у податкових інспекціях, а також викладачами економічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Стажування майбутні фахівці проходять в управліннях агропромислового розвитку, філіях кафедр, сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності, де поглиблено ознайомлюються з особливостями організації та обліку сучасного аграрного виробництва. Частина студентів факультету проходять практичну підготовку у фермерських господарствах Великобританії, Німеччини, Франції, Данії.

Викладачі факультету підвищують кваліфікацію в установах міністерств економіки, фінансів, Державного комітету статистики України, Національної академії наук України, на економічних факультетах вітчизняних і закордонних університетів.

Основними формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації є аспірантура за спеціальністю «073 Менеджмент» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»).

Студенти займаються науковими дослідженнями, беруть активну участь у діяльності Студентського наукового товариства .

На факультеті проводяться наукові, культурні, спортивні заходи, що дають можливість реалізувати весь потенціал студентів.

Активно діє студентське самоврядування, де студенти можуть проявити свої організаторські здібності.

Вже багато років поспіль економічний факультет готує висококваліфікованих спеціалістів. Адже це і є головна місія факультету – готувати фахівців для роботи в аграрному секторі.

Контакти:

ekonom_fak@lnau.in.ua +38(095)644-38-21