Перша Міжнародна науково-практична конференція АГРАРНА ГАЛУЗЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Запрошуємо вас взяти учать у роботі науково-практичної конференції

АГРАРНА ГАЛУЗЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

До участі запрошуються науковці, представники аграрних підприємств, органів місцевого самоврядування, аспіранти та докторанти, здобувачі вищої освіти, представники підприємств та організацій, зацікавлених у розвитку аграрного сектору української економіки.

Робочі мови конференціїукраїнська, англійська, російська, німецька.

Форма проведення конференції:  дистанційна з використанням платформи Microsoft Teams, заочна. Посилання для участі в конференції будуть надіслані учасникам додатково.

Програма та матеріали конференції будуть розміщені в Електронному репозитарії Луганського національного аграрного університету за посиланням: http://dspace.lgnau.edu.ua/

Секції конференції:

Пленарне засідання 11-13 год.

8 виступів по 15 хвилин

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZGUzZDQwYTQtN
DZmYi00YmE5LTk3ZjAtYjY0NmQwOD
U5NTM2%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%220d18dd83-02f1-492
e-923a-d2fa5c7cfaa4%22%2c%22Oid%22
%3a%2290de3029-c860-47d1-8dc7-3dc1
7fc73c19%22%7d
Секція 1. Проблеми агрономічної галузі та методи їх вирішення 14-17

орієнтовно

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGIwMGJhYjYtMD
JlYi00OTA1LWJhMzctOGE1NzZmYThm
OWUw%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%220d18dd83-02f1-492e-9
23a-d2fa5c7cfaa4%22%2c%22Oid%22%3
a%2290de3029-c860-47d1-8dc7-3dc17fc
73c19%22%7d
Секція 2. Новітні технології у цивільному будівництві, геодезії та землевпорядкуванні https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjUwZDcwNzMtN
zcyMy00M2IyLWE4YTctZjY4NWI3Y2N
jODIx%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%220d18dd83-02f1-492e-9
23a-d2fa5c7cfaa4%22%2c%22Oid%22%
3a%2290de3029-c860-47d1-8dc7-3dc17
fc73c19%22%7d
Секція 3. Охорона навколишнього середовища та промисловість: проблеми в перспективи взаємодії https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODI2OTQzYjItMTc
0OS00OGMwLWJiMWMtNTU0MzI5O
TFiMjIy%40thread.v2/0?context=%7b%
22Tid%22%3a%220d18dd83-02f1-492e
-923a-d2fa5c7cfaa4%22%2c%22Oid%22
%3a%2290de3029-c860-47d1-8dc7-3dc1
7fc73c19%22%7d
Секція 4. Харчові та біологічні технології: теорія та практика https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjRlNTMzZmMtO
WRmNi00Y2RmLTgwNDEtMzk2ZjMx
ZDJhMWFk%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%220d18dd83-02f
1-492e-923a-d2fa5c7cfaa4%22%2c%22
Oid%22%3a%2290de3029-c860-47d1-8
dc7-3dc17fc73c19%22%7d
Секція 5. Актуальні питання ветеринарної медицини https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2M4MGMxZDYt
OTlhZS00ODNhLTk1NzUtMDE1YjY2M
GJjOTRk%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%220d18dd83-02f1-49
2e-923a-d2fa5c7cfaa4%22%2c%22Oid%
22%3a%2290de3029-c860-47d1-8dc7-
3dc17fc73c19%22%7d
Секція 6. Економічні проблеми модернізації та інвестиційно-інноваційного розвитку підприємництва https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzIzOTU1N2UtZTF
kMS00NGFkLTkzOWUtNzViODgyNzQz
M2Q3%40thread.v2/0?context=%7b%22
Tid%22%3a%220d18dd83-02f1-492e-92
3a-d2fa5c7cfaa4%22%2c%22Oid%22%3a
%2290de3029-c860-47d1-8dc7-3dc17fc73c19%22%7d
Секція 7. Технічні засоби в агропромисловому комплексі   https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Y2QyNjFmYTgtYW
E5ZS00MWNlLTk4ZGItOWZhMTMyM
DlkN2Fi%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%220d18dd83-02f1-49
2e-923a-d2fa5c7cfaa4%22%2c%22Oid%
22%3a%2290de3029-c860-47d1-8dc7-3
dc17fc73c19%22%7d
Секція 8. Філософські та гуманітарні проблеми освіти і науки   https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTU5NjdjODAtY2
ZlNy00ZWQyLWFkMjMtYTlhYjQ1Zjcx
NmZl%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%220d18dd83-02f1-492e-
923a-d2fa5c7cfaa4%22%2c%22Oid%22
%3a%2290de3029-c860-47d1-8dc7-3dc
17fc73c19%22%7d
Заключне пленарне засідання 17-30–18

орієнтовно

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmM4Y2VmOTkt
OTEyMC00ZTY5LWI5MmQtYjhhMGIz
OGUxNDUw%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%220d18dd83-02f
1-492e-923a-d2fa5c7cfaa4%22%2c%22
Oid%22%3a%2290de3029-c860-47d1-8
dc7-3dc17fc73c19%22%7d

 

Учасники конференції:

 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
 • ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ПРОЄКТ USAID «ЕКОНОМІЧНА ПІДТРИМКА СХІДНОЇ УКРАЇНИ»
 • УНІВЕРСИТЕТ ВІТОВТА ВЕЛИКОГО
 • БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ
 • УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Проблеми сучасної агрономічної галузі та методи їх вирішення;
 • Новітні технології у цивільному будівництві, геодезії та землевпорядкуванні;
 • Охорона навколишнього середовища та промисловість: проблеми і перспективи взаємодії;
 • Харчові та біологічні технології: теорія та практика;
 • Актуальні проблеми ветеринарної медицини;
 • Економічні проблеми модернізації та інвестиційно-інноваційного розвитку підприємництва;
 • Технічні засоби в агропромисловому комплексі;
 • Філософські та гуманітарні проблеми освіти і науки.

 

УМОВИ УЧАСТІ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для участі в конференції просимо надсилати матеріали до 10 травня 2021 року на електронну адресу: d.rudnik@lgnau.edu.ua. У темі листа просимо вказувати «Конференція 14 травня», у назві файлу вказується прізвище першого автора та рік: Петренко_2021.

Участь в конференції та публікація у матеріалів в електронному збірнику безкоштовна.

До опублікування приймаються матеріали, які не друкувалися раніше та відповідають таким вимогам:

 1. Текстовий редактор MS WORD (шрифт Times New Roman, розмір14, міжрядковий інтервал 1,5).
 2. Поля з усіх сторін – 2 см, абзацний відступ – 1,2 см.
 3. У верхньому кутку: прізвище, ім’я по батькові автора, на наступному рядку – вчений ступінь, вчене звання, посада. на наступному рядку повне найменування установи (організації). Назва матеріалів розміщується по центру заголовними буквами. Список літератури подається в кінці після слів «Література» в алфавітному порядку та оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках.
 4. Обсяг матеріалу від 2 до 4 сторінок.
 5. Здобувачі вищої освіти додатково вказують інформацію про наукового керівника.
 6. Додатково просимо надсилати заявку на участь, заповнену за таким зразком:

 

 

ЗАЯВКА

 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю у називному відмінку)________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)________________________

Місце роботи ________________________________________________________

Електронна адреса (обов’язково)________________________________________

Секція наукової доповіді:______________________________________________

Тема наукової доповіді:________________________________________________

Науковий керівник (для здобувачів):

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю у називному відмінку)_________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)_________________________

 

Адреса оргкомітету: м. Слов’янськ, вул. Свободи, 23.

У разі виникнення питань просимо звертатися за телефоном: +38 066 28 57 686.

 

Сподіваємося на вашу зацікавленість і співпрацю!

З повагою, оргкомітет.

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори