Круглий стіл «Інноваційні методи викладання дисциплін будівельного спрямування»

Круглий стіл «Інноваційні методи викладання дисциплін будівельного спрямування»

11.03.2021 р. відбувся круглий стіл, під час якого були обговорені інноваційні методи навчання, що використовуються або могли б використовуватися під час освітнього процесу.

Спікери:

Батаргіна Тетяна Олексіївна – студентка 3 курсу, заочної форми навчання, спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, групи БУД 81з, освітнього рівня бакалавр;

Кузнєцов Владислав – студент 4 курсу, денної форми навчання, спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, групи БУД71, освітнього рівня бакалавр;

Сопов Дмитро – в. о. декана факультету агрономії та будівництва;

Овчаренко Олексій – в. о. завідувача кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою.

 

Під час обговорення учасники торкнулися як традиційних, так і інноваційних методів навчання. В засіданні круглого столу взяла участь перший проректор університету Л. А. Мартинець. Представники студентства розповіли, які методи їм сподобалися, а в чому, на їх думку можна було б обмежитися. Також торкнулися проблем, які виникають під час дистанційного навчання.

По закінченню, учасникам заходу було запропоновано оцінити наступні методи за десятибальною шкалою:

1.Пояснювально-ілюстративний – викладач передає готові знання, пояснюючи матеріал та ілюструючи сказане прикладом, дією. Студенти сприймають його, розуміють і запам’ятовують. Реалізується у формі лекції, пояснення, інструктажу, ілюстрації, демонстрації тощо. Він ощадливий у часі, найбільш інформативний, але не виходить за межі роботи пам’яті.

2.Діалогічний виклад – навчання у вигляді бесіди (може бути застосований для лекційних занять замість традиційного пояснювально-ілюстративного викладу).

3.Репродуктивний метод – використовується для формування умінь і навичок (способів діяльності). В основі цього процесу лежить багаторазове повторення діяльності в різних (при формуванні умінь) і в однакових (при формуванні навичок) умовах. Діяльність викладача полягає в пред'явленні зразка, а студентів – у виконанні діяльності за зразком. Реалізується цей метод у формі вправ, бесід (відтворюючих), семінарів, лабораторних, практичних робіт тощо.

4.Гра як метод навчання.

5.Метод спостережень (наприклад під час навчання проєктуванню конструкцій, спостереження за зруйнованими конструкціями та дослідження причин, пов'язування їх з наслідками).

6.Метод симуляцій – за допомогою комп'ютерних додатків або в іншій формі імітується процес, який різнобічно розглядається, вивчається, досліджується.

7.Метод лабораторних експериментів – дослідження явищ у лабораторіях.

8.Метод проблемного викладення матеріалу – полягає в тім, що викладач ставить проблему і сам її вирішує, показуючи студентам, як це робиться, тобто викладає матеріал проблемно.

9.Частково-пошуковий метод навчання – спрямований на спільне вирішення навчальної проблеми, коли одну її частину вирішують студенти, а іншу – викладач.

10.Дослідницький метод – забезпечує повне самостійне вирішення проблеми студентами.

11.Метод змістовного (смислового) бачення – концентрація (одночасне) свого бачення і набутих знань на освітньому об’єкті, дозволяє студентам зрозуміти внутрішню суть об’єкта. Виділяють питання, які викладач може запропонувати студентам:

а) Яка причина цього об’єкта, його походження?

б)Яка будова об’єкта? Що відбувається у нього в середині?

в)Чому він саме такий, а не інший?

Під час використання цього методу розвивається інтуїція.

12.Метод фактів – це етап пізнання, пошук фактів, відмінність їх від не фактів. Наприклад: факти і міфи про ВІЛ ⁄ СНІД.

13.Метод конструювання понять, правил, теорій. Спочатку поняття формується на основі актуалізації вже набутих, відомих уявлень. Порівнюючи і обговорюючи уявлення студентів про поняття, викладач допомагає довести їх до деяких форм. Результатом такої роботи виступає колективний творчий продукт – сформульоване спільно поняття, правила. Наприклад: розробка правил поведінки в певних життєвих ситуаціях.

14.Метод „Якби…”. Студентам пропонується скласти опис про те, що відбувається, якщо у світі щось зміниться, наприклад: людство переселиться на Місяць тощо. Виконання студентами подібних завдань не тільки розвине їх здатність уявляти, а й дозволить краще зрозуміти будову реального світу, взаємозв’язок його складових, фундаментальні основи різних наук.

15.Метод гіперболізації. Збільшується чи зменшується об’єкт пізнання, його окремі частини або якості: зображують тварин з великими головами або маленькими ногами тощо. Особливий ефект таким уявленням може надати Книга рекордів Гіннеса, у якій досягнення балансується на межі реальності та фантазії.

16.Тренінг – сукупність групових методів формування вмінь і навичок самопізнання, спілкування та взаєморозуміння людей у групі.

17.Кейс-метод або метод ситуаційного навчання – студентам пропонується для осмислення реальна життєва ситуація, опис якої не тільки відображає яку-небудь практичну проблему, але й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні даної проблеми.

18.Мозковий штурм – інтерактивний метод оперативного розв'язання проблеми на основі стимулювання творчої активності студентів.

Результати опитування у відсотковому еквіваленті наведені на діаграмі.

Найбільший рейтинг у здобувачів освіти та викладачів отримали традиційні методи пояснювально-ілюстративний та лабораторних експериментів. Хоча слід зазначити, що інноваційні методи також викликали зацікавлення. Окремо був запропонований метод роботи в групах по 3-4 осіб для опрацювання завдання та його захисту, поступило багато пропозицій проводити заняття на практиці, в умовах реального виробництва, також учасники опитування запропонували використовувати декілька методів протягом одного заняття.

Отже, мабуть не варто розглядати методи, як  універсальні інструмент. Слід здійснювати впровадження в контексті конкретної дисципліни, але при цьому більше експериментувати та обговорювати результати на відкритих майданчиках разом з усіма учасниками освітнього процесу.

Сподіваємося, що подібні обговорення стануть традиційними, а кафедра будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою зі свого боку готова стати головним рушієм цього процесу.

Для тих, хто не зміг бути присутнім на круглому столі, або бажає передивитися його ще раз, пропонуємо посилання на відео:

https://lgnau.sharepoint.com/:v:/s/msteams_fbe0cb/EdrJECTLByJEjPiWaEW32LcBrEQawRhiR18EmekPEXJlGQ?e=FU2DjN

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори