Аспірантура

Графік вступних іспитів в аспірантуру завантажити в PDF

Програми фахових вступних випробувань в аспірантуру

Додаток 9 до
Правил прийому ЛНАУ
в 2018 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до аспірантури Луганського національного аграрного університету в 2018 році

Завантажити (PDF)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. ЛНАУ оголошує прийом на підготовку фахівців за освітньо-науковим рівнем доктор філософії на очну (денну, вечірню) або заочну форму навчання, а також поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у Луганському національного аграрного університету).
 2. Перелік спеціальностей та ліцензійні вимоги для здійснення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні ЛНАУ встановлено наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2016 року № 933 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні».
 3. Для навчання на здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Для вступу на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного або ветеринарного спрямування приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного або ветеринарного спрямування.

 1. Фінансування підготовки на здобуття ступеня доктора філософії здійснюється:
 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів(за державним замовленням);
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав ЛНАУ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Особи, які раніше навчались в аспірантурі за державним замовленням і не захистились або були відраховані з неї достроково, мають права на повторний вступу до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на їх підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

 1. Обсяги державного замовлення на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії щороку розподіляється Міністерства освіти і науки України між вищими навчальними закладами на конкурсній основі.

Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням (на контрактній основі), визначається в. о. ректора університету з урахуванням ліцензійного обсягу та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва і задоволення освітніх потреб аспірантів.

ІІ. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ,
КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

 1. Приймальна комісія з організації прийому до аспірантур працює з понеділка по п’ятницю з 09:30 до 17:00, перерва – з 13:00 до 14:00; субота, неділя – вихідний.
 2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
Початок прийому заяв та документів 02 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів 27 липня 2018 року
Проведення вступних випробувань 27 серпня – 31 серпня 2018 року
Термін зарахування вступників за кошти державного бюджету не пізніше
15 вересня 2018 року
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
30 вересня 2018 року

 

 1. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.
 2. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі ЛНАУ для здобуття наукового ступеня доктора філософії.
№ п/п Код та найменування
галузі знань
Шифр та найменування
спеціальності
1. 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
2. 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
3. 21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина

ІІІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ

 1. Вступники до аспірантури мають подати заяву до приймальної комісії в паперовій формі особисто.
 2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома) і додатки до нього;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів з наданням їх ксерокопій (не менше 2 публікацій). Особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферат (обсягом 25–30 сторінок) з обраної ними наукової спеціальності, що відповідає темі майбутньої дисертаційної роботи;
 • відгук передбаченого наукового керівника на реферат (за наявністю реферату);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 (за наявності);
 • копію паспорта та ідентифікаційного коду;
 • копію довідки переселенця (за наявності);
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • копія трудової книжки (в разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 • 3 фотокартки розміром 3х4 см.;
 • швидкозшивач пластиковий і теці на зав’язках.
 1. Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду, диплому про вищу освіту та військового квітку подаються вступником особисто. Копії документів вступника приймаються тільки з пред’явленням оригіналів.
 2. Вступник має право надати до приймальної комісії інші додаткові документи, які можуть бути враховані під час конкурсного відбору.

ІV. ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 1. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк необхідних документів.
 2. В разі якщо відгук передбаченого наукового керівника на реферат не дає підстави рекомендувати його до вступу в аспірантуру, то він не допускається до вступних іспитів.
 3. Вступні випробування проводяться предметними комісіями, склад яких призначається керівником Луганського НАУ.
 4. Вступні випробування складаються з:
 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
 1. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу протягом одного календарного року.
 2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, до участі в наступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.
 3. Спірні рішення стосовно вступних випробувань вирішується апеляційною комісією.

V. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

 1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови, а також результати додаткового балу за наукові здобутки вступника.
 2. Конкурсний відбір в аспірантуру проводиться в межах обсягу державного замовлення за спеціальностями. Вступники, які не пройшли за конкурсом на місця державного фінансування, мають право на зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб в межах ліцензійного обсягу підготовки здобувачів за відповідною спеціальністю.
 3. Кожний з вступних іспитів оцінюється за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть на першому іспиті менше ніж 60 балів, позбавляються права на участь в наступному випробуванні та конкурсному відборі до аспірантури ЛНАУ в поточному році.
 4. Розрахунок конкурсного балу (КБ) вступника здійснюється за формулою:

КБ = СП + ІМ + ДБ,

де СП – результат вступного іспиту зі спеціальності (максимум 100 балів);

ІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (максимум 100 балів);

ДБ – додатковий бал за попередні наукові досягнення, які оцінюються згідно таблиці, що наведена нижче.

 

Порядок нарахування додаткових балів за попередні
наукові досягнення вступників до аспірантури

Показники наукових досягнень Код Кількість балів
Дипломи, отримані за період не більше 2 років до моменту вступу
Переможці та призери конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху:

– переможець

– призер

ДБ1  

25

15

Переможці та призери Всеукраїнської студентської олімпіади (конкурсу) МОН України з фаху:

– переможець

– призер

ДБ2  

25

15

Переможці та призери міжнародної студентської олімпіади (конкурсу) з фаху:

– переможець

– призер

ДБ3  

35

25

За період не більше 5 років до моменту вступу
Наукові публікації:

– стаття, опублікована у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Copernicus

– стаття, опублікована у вітчизняному фаховому виданні

– тези

ДБ4 50

10

5

Патенти або авторське свідоцтво ДБ5 20

 

 1. Додаткові бали за попередні наукові досягнення нараховуються після вступних іспитів.
 2. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), приймальної комісією може бути призначена співбесіда.

VІ. ЗАРАХУВАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ

 1. На підставі вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.
 2. При наявності конкурсу на обрану спеціальність переважним правом при зарахуванні користуються особи, які мають більший конкурсний бал.
 3. У разі однакового конкурсного балу переважне право на зарахування мають вступники, які:
 • рекомендован%