Аспірантура

Аспірантура і докторантура

Адреса: Луганська область, місто Старобільськ, вул. Слобожанська , буд. 68.

тел.: +38 (050) 568-40-15 

Microsoft Teams +38(098) 859 26 97

 e-mailaspirantura@lnau.in.ua

Завідувач аспірантури і докторантури

Стрижак Тетяна Аатоліївна

Буклет

Луганський національний аграрний університет
ОГОЛОШУЄ
набір на навчання здобувачів вищої освіти
 ступеня доктора філософії до аспірантури за спеціальностями

Код Найменування галузі знань Шифр спеціальності Найменування спеціальності Освітньо-наукова програма
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина

 

Термін проведення вступної кампанії в аспірантуру в 2020 р. для громадян України

Етапи вступної кампанії Строки проведення
Етапи (за державним замовленням і за кошти фізичних й юридичних осіб)
Початок прийому заяв та оригіналів документів 17липня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів 17серпня 2020 р.
Проведення вступних випробувань до аспірантури 19 – 28 серпня 2020 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури із зазначенням рекомендованих до зарахування, не пізніше 31 серпня 2020 р.
Термін зарахування вступників за кошти державного бюджету не пізніше 11 вересня 2020 р.
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 25 вересня 2020 р.
Початок навчання в аспірантурі 28    вересня 2020 р.

1. Строк навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії ЛНАУ – 4 роки.

Вступні випробування:

 • додаткове фахове випробування для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста),
 • іспит з іноземної мови,
 • іспит з філософії,
 • іспит зі спеціальності.

2. Правила прийому до аспірантури

3. Програми вступних іспитів

4. Критерії вступних іспитів

5. Документи для вступу у аспірантуру

 • заява установленої форми (роздруковується вступником особисто та підписується у передбачуваного наукового керівника, директора інституту /декана факультету);
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений у відділі кадрів за місцем роботи або навчання, з вклеєною фотокарткою розміром 4х6 см;
 • автобіографія;
 • копія диплома (дипломів) про повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), копія додатку до диплома з оцінками;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів з наданням їх ксерокопій за темою дисертації, опублікованих у фахових збірниках. Особи, які не мають публікацій подають реферат з обраної наукової спеціальності (25 – 30 сторінок комп’ютерного тексту з оцінкою та підписом передбачуваного наукового керівника на титульному аркуші) або наукові доповіді з обраної ними наукової спеціальності;
 • відгук передбачуваного наукового керівника на реферат(за наявності), характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи або витяг з протоколу засідання експертної комісії чи вченої ради ННІ / факультету (для осіб, які мають рекомендацію в аспірантуру безпосередньо після закінчення закладу вищої освіти);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності) міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності);
 • копія паспорту та ідентифікаційного коду;
 • медична довідка форма 086/О;
 • копія довідки переселенця (за наявністю);
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • 3 фотографії розміром 3 × 4 см;
 • ксерокопія трудової книжки (за умови вступу до аспірантури вечірньої форми навчання); при вступі до аспірантури денної форми навчання подається оригінал трудової книжки завідувачу аспірантури з дати зарахування до аспірантури;
 • довідка з відділу кадрів, яка підтверджує, що вступник працює (за умови вступу до аспірантури вечірньої форми навчання);
 • ксерокопія квитанції про попередню оплату контрактної суми за перше півріччя або за рік навчання (при вступі до аспірантури за контрактом);

Під час подання заяви пред’являються особисто:

 • військовий квиток або посвідчення про прописку (реєстрацію), окрім випадків, передбачуваних законодавством;
 • паспорт або документ, що посвідчує особу та оригінал диплома про вищу освіту (разом з додатком до нього).

6. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів
Зарахування сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівні В2 – С2**, замість вступного іспиту до аспірантури.(IELTS, TOEFL та інші тести за рішенням Приймальної комісії) ДБ1  

«відмінно» 95

Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху* ДБ2 30
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху* ДБ3 перше місце – 15, друге місце– 10, третє місце – 5
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху* ДБ4 перше місце – 20, друге місце – 15, третє місце – 10
Диплом переможця університетської олімпіади з іноземної мови, який підтверджує рівні В2 – С2*(за умови участі міжнародних експертів) ДБ5 В2 – 5, СІ – 10,С2 – 15
Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні ** ДБ6 20 (кожна стаття)
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних науковометричних баз (Scopus, WebofScience)** ДБ7 30 (кожна стаття)
Наукова стаття у вітчизняному нефаховому виданні ДБ8 5 (кожна стаття)
Наукова стаття у іноземному виданні ДБ9 25 (кожна стаття)
Участь у науковій міжнародній  конференції(за умови опублікування тез доповідей)** ДБ10 10 (кожні тези)
Участь у науковій конференції за межами України(за умови опублікування тез доповідей та наявності сертифікату про участь )** ДБ11 15 (кожні тези)
Участь у науковій всеукраїнській конференції(за умови опублікування тез доповідей)** ДБ12 5 (кожні тези)
Участь у науковій регіональній або вузівській  конференції (за умови опублікування тез доповідей)** ДБ13 2 (кожні тези)
Патент або авторське свідоцтво** ДБ14 30
Рекомендація вченої ради інституту/факультету до вступу в аспірантуру(за наявності) ДБ15 5
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ16 10
Оцінка за реферат   До 5 балів

 *  диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;

**  за період не більше трьох років до моменту вступу.

7. Рейтинговий список (таблиця).

8. Обсяг підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру 2019

9. План обсягу підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру 2019

10. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

11. Загальний план організаційної роботи аспіранта (затвердження на вченій раді університету індивідуального плану роботи аспіранта, затвердження теми і керівника наукової роботи)

12. Реквізити для оплати навчання в аспірантурі ЛНАУ

Р/р UA808201720313251001201005073
МФО 820172 у ДКСУ в м. Київ
код ЄДРПОУ  00493669

При оплаті обов’язково вказувати прізвище та рік навчання в аспірантурі.

Про сплату повідомляти скан-копією квитанції за електронною адресою :

 Email: aspirantura@lnau.in.ua

13. Розмір плати за навчання в аспірантурі ЛНАУ

Код Найменування галузі знань Шифр спеціальності Найменування спеціальності Вартість навчання в аспірантурі
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 15 тисяч гривень
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 12,5 тисяч гривень
21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина 15 тисяч гривень

14. Освітньо-наукові програми спеціальностей

113 галузеве машинобудування