Економічний факультет

Факультет готує фахівців з 6 спеціальностей:

051 «Економіка»

Економіка – це наука про використання обмежених ресурсів, виробництво, розподіл, обмін, продаж та споживання товарів і послуг. Сучасні підходи і методи в економіці не ефективні без використання інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та засобів системного аналізу.

071 «Облік і оподаткування»

Обліково-аналітична, контрольно-ревізійна, податкова та аудиторська діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання. Є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати у двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні.

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Професія фінансиста є актуальною та престижною, оскільки в час постійного розвитку економіки кількість підприємств різних форм власності та сфер діяльності постійно зростає, а тому збільшується і потреба у фінансистах, аналітиках, фінансових консультантах та фінансових менеджерах. Фінанси – це мистецтво та професія водночас, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити цифрами складний світ економіки у його взаємозв’язках і гармонії.

073 «Менеджмент»

Менеджмент – це мистецтво досягати успіху через керівництво ресурсами (гроші, люди, час). Управління в широкому сенсі, проектна діяльність (Six Sigma, Kanban, Scrum, PRINCE2 та інші), аналіз ризиків, робота в команді, стратегія підприємства. Якщо Ви маєте талант організатора, а Вашу активність та цілеспрямованість важко не помітити, то ваше покликання – професія менеджера.

075 «Маркетинг»

Маркетинг – основа сучасного бізнесу. Буквально «маркетинг» означає ринкову діяльність. Це – створення, просування, подання продукту покупцеві, управління взаємовідносинами з покупцем з вигодою для підприємства. Завдання сучасного маркетингу – визначення та задоволення людських та суспільних потреб. Сучасний маркетинг використовує різні засоби розповсюдження інформації: Інтернет (SEO, SMM, SMO, SEM, SEA), газети, радіо, телебачення, чутки та інші неформальні підходи взаємодії з цільовою аудиторію.

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Організація та моделювання власного бізнесу, створення та розвиток стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.), набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж, теоретичні знання та практичні навички організації ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів. Адміністративно-правові нормативи, юридичні знання і вміння (від оформлення документів до захисту у суді), формування бізнесу (ідея, плани, команда, виробництво та інше), торгівля (пошук клієнтів, прийняття рішень: що, де, коли і з ким).

До складу економічного факультету входить 3 кафедри:

 • кафедра економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії
  В.о. завідувача кафедри економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії, кандидат економічних наук, Балдик Денис Олександрович.Склад кафедри:

  ПІБ викладача Науковий ступінь, вчене звання або посада  Дисципліни Наукові інтереси Електронна пошта
  Балдик Денис Олександрович к.е.н. Основи підприємництва, Економіка підприємства, Глобальна економіка, Регіональна економіка, Економічна теорія, Вступ до фаху, Історія економіки та економічної думки, Міжнародні економічні відносини підвищення ефективності діяльності сільськогосподарського підприємства; альтернативні напрями виробництва продукції тваринництва; оптимізація та ефективне використання потенціалу сільськогосподарського підприємства; ефективність виробництва продукції бджільництва та молочного скотарства d.baldyk@lgnau.edu.ua
  Кислюк Любов Вікторівна к.н. із соц.ком., доцент Маркетингові комунікації, Маркетинг, Маркетингова товарна політика, Маркетинговий менеджмент, Стратегічний маркетинг, Управління маркетингом, Економіка ЛГ виробництва маркетинг аграрних підприємств, інтернет-маркетинг, соціальний маркетинг, мобільний маркетинг, електронна торгівля l.kysliuk@lgnau.edu.ua
  Мінакова Вікторія Олександрівна старший викладач Соціальна відповідальність, Ділове адміністрування (Управління проектами), Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом), Маркетинг відносин,  Мікроекономіка, Макроекономіка, Мікроекономіка та макроекономіка, Економіка аграрного виробництва, Економіка і організація аграрного сервісу, Економіка природокористування  соціальна відповідальність бізнесу, конкурентоздатність підприємств, маркетинг лояльності, менеджмент лояльності, управління персоналом, управління проектами v.minakova@lgnau.edu.ua
  Науменко Інна Вікторівна к.е.н. Рекламний менеджмент, Комерційна діяльність посередницьких підприємств, Поведінка споживача, Обґрунтування господарських рішень, Потенціал і розвиток підприємства конкурентоспроможність, матеріально-технічна база, маркетинг i.naumenko@lgnau.edu.ua
  Рібейро Рамос Олена Олегівна к.е.н., доцент Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Кон’юнктура ринку, Торгівельна діяльність, Державне регулювання економіки, Організація виробництва, Економіка та організація інноваційної діяльності, Зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародний менеджмент, Управління витратами

   

  пріоритети, альтернативи, диверсифікація та напрямки поглиблення  міжнародних економічних зв’язків на тлі глобалізації сучасного економічного простору.

   

  ramos.o@lgnau.edu.ua
 • кафедра менеджменту, права, статистики та економічного аналізу;
  Завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу кандидат економічних наук, професор, Кочетков Олексій Васильович.Склад кафедри:

  ПІБ викладача Науковий ступінь, вчене звання або посада  Дисципліни Наукові інтереси Електронна пошта
  Кочетков Олексій Васильович к.е.н., професор Аналіз господарської діяльності, Економетрія, Стратегічний аналіз управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств, процес капіталізації аграрних підприємств o.kochetkov@lgnau.edu.ua
  Орлова-Курилова Ольга Володимирівна к.е.н., доцент Теорія організації, Менеджмент, Операційний менеджмент, Організація праці менеджера, Управління інноваціями, Самоменеджмент, Менеджмент організацій, Управління якістю Державне регулювання розвитком інноваційного підприємництва в Україні, інноваційний менеджмент, інноваційна діяльність o.orlova-kurylova@lgnau.edu.ua
  Сафронська Ірина Михайлівна к.е.н., доцент Публічне адміністрування, Менеджмент і адміністрування, Ділове адміністрування, Методологія прикладних досліджень у маркетингу, Методологія наукових досліджень  в економіці, Основи економіки та менеджменту Управління  інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств i.safronska@lgnau.edu.ua
  Наголюк Олена Євгенівна к.ю.н. Правознавство, Договірне право, Трудове право, Господарське право, Аграрне та екологічне право, Адміністративне право, Логістика :фінансове та бюджетне право, логістична діяльність, управління в умовах не стабільної економіки o.naholiuk@lgnau.edu.ua
  Лімаренко Світлана Миколаїна старший викладач Економетрія, Математична статистика, Ціноутворення, Біржовий ринок, Інвестиційний аналіз, Проектний аналіз, Організація виробництва, Стратегія підприємства, Економіка і організація інноваційної діяльності, Статистика фінансів, Міжнародна статистика Інвесиції та іновації у аграрному секторі s.limarenko@lgnau.edu.ua
 • кафедра обліку, фінансів та інформаційних технологій.
  Завідувач кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій кандидат економічних наук, доцент, Співак Євген Миколайович.Склад кафедри:

  ПІБ викладача Науковий ступінь, вчене звання або посада  Дисципліни Наукові інтереси Електронна пошта
  Бережна Юлія Геннадіївна к.е.н., доцент Маркетинг промислового підприємства, Облік в агроформуваннях, Маркетингові дослідження, Маркетинг в інженерній діяльності, Лідерство, Планування і контроль на підприємстві, Економіка і фінанси підприємства. маркетинг, соціально-економічні імперативи, організація бухгалтерського обліку на підприємстві. yu.berezhna@lgnau.edu.ua
  Васюренко  Лариса Валентинівна к.е.н., доцент Організація бухгалтерського обліку, Адміністрування податків, Бухгалтерський облік державне регулювання, організація оплати праці, компетентісний підхід, стандартизація праці  l.vasiurenko@lgnau.edu.ua
  Єрмошенко Анастасія Миколаївна д.е.н., професор Фінансовий менеджмент, Страхування, Державний фінансовий контроль державні фінанси, страхування a.yermoshenko@lgnau.edu.ua
  Кривошеєва Віталіна Віталіївна старший викладач Економіка праці і соціально трудові відносини
  Економіка і фінанси підприємств
  Облік і аудит
  Зовнішньоекономічна діяльність
  мотивація персоналу на підприємствах v.kryvosheieva@lgnau.edu.ua
  Кукса Ігор Миколайович д.е.н., професор Фінансовий менеджмент, Дослідження операцій в економіці та менеджменті, Інформаційні системи і технології в фінансах, Оптимізаційні методи та моделі, Фінанси підприємства фінанси, організація оплати праці, державне регулювання економіки, інноваційне підприємництво i.kuksa@lgnau.edu.ua
  Співак Софія Іванівна к.е.н., доцент Гроші і кредит; Фінансово-економічна діяльність; Інвестування; Бюджетна система; Фінанси, гроші і кредит. інвестиційна діяльність, бюджетна система, кредитування. s.spivak@lgnau.edu.ua
  Співак Євген Миколайович к.е.н., доцент Гроші і кредит, Організація та планування сільськогосподарського виробництва, Інноваційна діяльність підприємства. виробництво сільськогосподарської продукції, інновації, гроші, фінанси, кредит em.spivak@lgnau.edu.ua
  Сухорученко Максим Анатолійович асистент Інформатика та ІТ, Економічна кібернетика, Прикладні комп’ютерні технології, Моделювання економіки, Системи прийняття рішень в економіці, Дослідження операцій в економіці, Моделі економічної динаміки, Моделювання технологічних процесів і систем та ІТ, Прогнозування соціально-економічних процесів, Управління проектами, Інтелектуальна власність менеджмент, когнітивний менеджмент, інформатизація, інформаційні технології. m.sukhoruchenko@lgnau.edu.ua
  Талапов Тємір Кадирович старший викладач Інформатика та ІТ; Інформаційні системи в менеджменті; Технологія проектування та адміністрування БД і СД; Інформаційні системи і технології в економіці; Комп’ютерна графіка в рекламній діяльності інформаційні технології, педагогіка t.talapov@lgnau.edu.ua

 

Освітньо-професійну підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький колектив однодумців. Більше 90% викладачів факультету мають вчені ступені і звання, постійно підвищують свою кваліфікацію. Пильна увага приділяється викладачами удосконаленню навчально-методичних комплексів з навчальних курсів і дисциплін. Минулий педагогічний досвід постійно просіюється з урахуванням адаптації до мінливих умов ринкової економіки. 

Завдяки вміло створеним навчальним планам, студенти різних спеціальностей з метою закріплення теоретичних знань, періодично виїжджають на практичні заняття, які проводяться в умовах виробництва. Викладачами факультету організовано плідну співпрацю з провідними підприємствами та організаціями Луганської, Донецької та Харківської областей, основними з яких є: 

 • Головні регіональні управління АТ КБ “ПриватБанк”
 • ТОВ “Нібулон”
 • ПП “СПС” (ТМ Приправка)
 • ДП “Дослідне господарство” “Кутузівка” Інституту сільського господарства північного сходу Національної академії аграрних наук України
 • ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” та його філія “Легендарненьський елеватор”.

Слід наголосити, що після проходження практики в АТ КБ “ПриватБанк”, ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” та у його філії “Легендарненьський елеватор” кращі студенти завжди отримують запрошення на роботу по закінченню навчання. Тому багато випускників економічного факультету є співробітниками таких підприємств та мають гідні посади

Частина студентів факультету проходять практичну підготовку на фермерських господарствах Великобританії, Німеччини, Фінляндія, Данії, Польщі, Португалії та інших країнах світу. А на щорічній конференції «Міжнародні практики – важливий крок до майбутньої успішної кар'єри», яка проходить на економічному факультеті, студенти презентують результати власних закордонних практик. Основними здобутками таких студентів завжди є: наявність передового закордонного досвіду роботи, значне покращення рівня володіння іноземною мовою та гідна грошова винагорода за роботу, що виконувалась під час проходження практики.

На факультеті активно діє студентське самоврядування, проводяться наукові, культурні, спортивні заходи, що дають можливість реалізувати весь потенціал студентів. 

Економічний факультет славиться своїм Студентським науковим товариством під назвою «Growing». Завдяки організаторському таланту викладачів, в межах товариства студенти готуються до участі у наукових заходах: олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах наукових і дипломних робіт, у стипендіальних програмах. Зокрема, студенти завжди є учасниками науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку Третього тисячоліття» (ЛНАУ), Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука та інших заходів. Цілком відповідаючи своїй назві, наукова активність студентів економічного факультету дійсно зростає (“growing” з англ. мови перекладається як “вирощування, зростаючий”). 

І звичайно, саме економічний факультет фактично не мислить своє життя без творчого відпочинку. Свою діяльність здійснюють танцювальний колектив, вокально-інструментальна група факультету, яка завжди відрізнялася поданням публіці авторських пісень, наповнених щирістю і теплотою. Незмінним ініціатором і організатором художньої самодіяльності є креативний союз викладачів і студентів економічного факультету.

В рамках спортивного руху ЛНАУ здобувачі вищої освіти економічного факультету приймають участь у командних та індивідуальних змаганнях як на університетському, так і на обласному і, навіть, загальноукраїнському рівні. Зокрема популяризуються такі види спорту як футбол (призові місця на обласних змаганнях), волейбол (чоловіча та жіноча команди), баскетбол, настільний теніс. Є індивідуальні успіхи в пауерліфтингу (кандидати та майстри спорту) та легкій атлетиці. Набувають розвитку змагання з кіберспорту (Dota 2).

Вступайте до навчання на економічний факультет Луганського національного аграрного університету та отримуйте якісну професійну підготовку!

Економічний факультет Луганського національного аграрного університету був створений у 1959 році. Першим деканом економічного факультету був старший викладач М.С. Бутильський. У наступні роки деканат очолювали: М.П. Власенко, Л.М. Кравченко, М.В. Ксєнофонтов, Г.М. Головко, В.Ф. Скрябіна, М.Г. Співак, Л.В. Єрохіна, Г.Г. Мельник, І.О. Стрельникова, М.М. Шевченко, Є.М. Співак, Л.В. Васюренко.

Вже багато років поспіль факультет готує висококваліфікованих спеціалістів для вдалого працевлаштування. Випускники економічного факультету працюють економістами, фінансистами, державними службовцями, бухгалтерами, програмістами, аналітиками, аудиторами у банках, планових, фінансових і бухгалтерських відділах підприємств, у податкових інспекціях, а також викладачами економічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Адже економічний факультет ні на хвилину не забуває про свою головну місію – реалізацію якісного освітнього процесу.

Сьогодні на факультеті на денній та заочній формах навчання здобувають вищу економічну освіту за освітніми рівнями “Бакалавр” та  “Магістр”. Під загальною назвою економічна освіта ховається кілька перспективних спеціальностей, серед яких абітурієнт може обрати ту, що найбільше відповідає його уподобанням та професійним мріям.

На кожній кафедрі факультету функціонують наукові студентські гуртки, основним призначенням яких є розвиток у студентів наукових здібностей та залучення їх до наукової роботи. Студенти факультету беруть активну участь і здобувають призові місця на  міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах наукових і дипломних робіт, олімпіадах, у стипендіальних програмах.

 

В.о. декана економічного факультету – Мічківський Сергій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, s.michkivskyy@lgnau.edu.ua

 

Член приймальної комісії від економічного факультету – Наголюк Олена Євгеніївна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, tel:+380997000957o.naholiuk@lgnau.edu.ua.

 

Контактні дані Економічного факультету:

м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 23, каб. 208

tel:+380665154099
tel:+380637419307

Графік роботи:

Пн-Пт 9.00-16.00
Сб-Нд вихідний

У неробочий час пишіть нам:

Facebook Messenger https://www.facebook.com/lnauekonom

Viber, WhatsApp, Telegram tel:+380665154099

або на пошту fac.eco@lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори